Definicje

 • Administrator – firma Sarigotech Paweł Bogusz, ul. XXI wieku 3A/2, 05-509 Józefosław, NIP: 951-196-56-83.
 • Serwis – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem GoodTranslate.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Administratora.
 • Zleceniodawca – każda osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu posiadająca w Serwisie konto o charakterze „Zleceniodawcy” (określane przy rejestracji).
 • Zlecenie – usługa polegająca na tłumaczeniu tekstów dostarczonych przez Zleceniodawcę dla Zleceniodawcy przez Tłumacza, zgodnie z ustalonymi przez nich warunkami opisanych w opisie Zlecenia.
 • Tłumacz – osoba tłumacząca teksty dostarczone przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniodawcy w ramach Zlecenia.
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis posiadająca lub nieposiadająca konta w Serwisie.
 • Panel – zabezpieczona część Serwisu, do której Użytkownik otrzymuje dostęp za pomocą ustalonego loginu (adresu e-mail) i utworzonego przez siebie hasła.

Część I – Polityka prywatności

Użytkownik logując się do Serwisu akceptuje Politykę Prywatności, która znajduję się na stronie https://goodtranslate.pl/polityka-prywatnosci.

Część II – Zlecanie tłumaczeń przez Zleceniodawcę

 1. Korzystając z odpowiednich funkcji serwisu Zleceniodawca może zakupić punkty (zwanymi dalej wirtualnymi złotówkami) w celu późniejszej wymiany ich na usługi świadczone przez Tłumaczy w ramach Zleceń.
 2. Koszt zakupu punktów jest stały i wynosi 1 PLN brutto za 1 wirtualną złotówkę.
 3. Po wystawieniu przez Zleceniodawcę Zlecenia, musi on opłacić je przy użyciu jednej z trzech dostępnych metod płatności (użycie pierwszych dwóch metod płatności jest równoznaczne z zakupem wirtualnych złotówek):
  1. Przelewy24 – płatność przy użyciu serwisu płatności online Przelewy24 (doliczana jest prowizja serwisu w wysokości 1% wpłaty),
  2. Przelew tradycyjny – przelew bankowy na wskazane przez Zleceniodawcę konto bankowe,
  3. Wirtualny portfel – płatność przy użyciu zakupionych wcześniej (przed wystawieniem Zlecenia) wirtualnych złotówek,
 4. W serwisie funkcjonuje forma przedpłaty (tzw. „Wirtualny portfel”). Przy użyciu tej funkcjonalności Zleceniodawca może zakupić dowolną ilość wirtualnych złotówek. Wpłata do portfela stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych wirtualnych złotówek.
 5. Koszt tłumaczeń określony jest dla każdej obsługiwanej pary językowej w Panelu.
 6. W wypadku anulowania zlecenia czy też odstąpienia umowy (obie te rzeczy są niemożliwe po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę wyników pracy Tłumacza) Administrator zwraca 100% środków do portfela Zleceniodawcy.
 7. Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu i pieczątki Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Administrator wystawia Zleceniodawcy zbiorczą fakturę VAT za wpłaty bezpośrednio za zlecenia i zakupy wirtualnych złotówek ostatniego dnia miesiąca, w którym wystąpił zakup.
 9. Zleceniodawca ma możliwość 1 krotnego odrzucenia tłumaczenia w ciągu 7 dni od przesłania go bez podawania powodu. W takiej sytuacji Tłumacz zachowuje pełne prawa do tłumaczenia i może je wykorzystać w innej sytuacji, lecz nie ma prawa do wynagrodzenia, jako że środki zostały zwrócone Zleceniodawcy przez Administratora.
 10. Zleceniodawca ma obowiązek zaakceptować lub odrzucić tłumaczenie dostarczone przez Tłumacza w ramach Zlecenia. W wypadku nierozpatrzenia tłumaczenia w ciągu 7 dni od chwili przesłania, Administrator ma prawo zaakceptować tłumaczenia w imieniu Zleceniodawcy.

Część III – Współpraca Tłumacza z Administratorem w ramach Zleceń

 1. Tłumacz oświadcza, że jest pełnoletnim obywatelem i przysługuje mu pełnia praw cywilnych (zdolność do czynności prawnych). W przeciwnym wypadku Tłumacz nie może podjąć współpracy z Administratorem.
 2. Tłumacz podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:
  1. nawiązania współpracy ze Zleceniodawcami zarejestrowanymi w Serwisie;
  2. wykonywania zleceń Zleceniodawców, z którymi nawiąże współpracę;
  3. skorzystania z opcji świadomego i celowego udostępnienia Zleceniodawcom, za pośrednictwem Serwisu, stworzonego przez siebie profilu, który służy do zachęcenia Zleceniodawców do nawiązania współpracy z Tłumaczem polegającej na wykonywaniu działań w ustalonej pomiędzy stronami formie i terminach. Tłumacz ma wgląd oraz możliwość edycji swoich danych przechowywanych w Serwisie za pośrednictwem Panelu. W każdej chwili Tłumacz może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie i zamknięciem dostępu do Panelu.
 3. Tłumacz może posiadać maksymalnie jedno konto w Panelu.
 4. Administrator ma prawo do sprawdzania treści umieszczanych przez Tłumacza w Serwisie w ramach Zleceń oraz do subiektywnej oceny jakości jego pracy, terminowości oraz przyznawania z tego tytułu nagród albo nałożenia odpowiednich ograniczeń (w tym bezterminowej blokady konta) w Serwisie.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia konta Tłumacza w przypadku wykrycia rażących naruszeń.
 6. Tłumacz przed rozpoczęciem współpracy z Administratorem przesyła swoją aplikację i krótkie tłumaczenie tekstów dostarczonych przez Administratora na języki, których dany Tłumacz znajomość zadeklarował. Na podstawie tych tłumaczeń Administrator podejmuje decyzję odnośnie podjęcia współpracy z Tłumaczem.
 7. Czas na napisanie tłumaczeń tekstów zapewnionych przez Zleceniodawcę jest wprost proporcjonalny do długości tekstu do tłumaczenia. Minimalny czas na realizację tłumaczenia (dla tekstów krótszych niż 1000 znaków ze spacjami) wynosi 90 minut od chwili rezerwacji Zlecenia przez Tłumacza. Wydłużanie się tekstu spowoduje wydłużenie czasu realizacji o 90 minut dla każdego 1000 znaków ze spacjami tekstu bazowego.
 8. Tłumacz zobowiązuje się do stworzenia tłumaczenia tekstu bazowego na język żądany przez Zleceniodawcę z zachowaniem należytej staranności.
 9. Tłumacz uzyskuje wynagrodzenie równe ilości zaakceptowanych przez Zleceniodawcę tekstów przemnożonej przez cenę jednostkową, zapisaną w Zleceniu. Kwota wirtualnych złotówek trafiająca od Zleceniodawcy do Tłumacza zostaje pomniejszona o VAT, zaliczkę na podatek dochodowy, należne składki ZUS oraz prowizję Administratora. Tłumacz musi przedtem wyrazić chęć wypłacenia środków przy użyciu zakładki „Wynagrodzenia”. Wypłata wirtualnych złotówek na koncie Tłumacza równoznaczna jest z przeliczeniem ich wartości na rzeczywistą walutę PLN. Czas 3 dni roboczych liczony jest od zgłoszenia chęci wypłacenia środków przez Tłumacza. Przed rozpoczęciem realizacji wypłaty przez Administratora, Tłumacz jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną skanu podpisanej przez niego umowy zlecenie (która została wcześniej przesłana przez Administratora).
 10. Wszystkie kwoty podane w Panelu Tłumacza są kwotami stanowiącymi całkowity koszt wynagrodzenia ponoszonego przez Administratora – od tej kwoty odejmowane są należne składki ZUS oraz podatek dochodowy (właściwe dla umowy zlecenie).
 11. Zleceniodawca ma możliwość odrzucenia tłumaczenia w ciągu 7 dni od przesłania go bez podawania powodu. W takiej sytuacji Tłumacz zachowuje pełne prawa do tłumaczenia i może je wykorzystać w innej sytuacji, lecz nie ma prawa do wynagrodzenia, jako że środki zostały zwrócone Zleceniodawcy przez Administratora.
 12. Minimalna ilość wirtualnych złotówek zgromadzonych na koncie Tłumacza w Panelu umożliwiająca wypłatę to 150 złotych (po odliczeniu podatku VAT i prowizji Administratora). Od tej kwoty zostaną odliczone należne składki ZUS oraz podatek dochodowy (właściwe dla umowy zlecenie). W żadnym wypadku nie ma możliwości wypłaty środków poniżej tego progu.
 13. Wypłata jest możliwa tylko raz w danym miesiącu kalendarzowym.
 14. Raz zlecona wypłata nie może zostać anulowana.
 15. Celem wypłaty Tłumaczowi drogą mailową przesyłana jest elektroniczna wersja umowy zlecenie oraz rachunku do niej. Obowiązkiem Tłumacza jest przekazanie (w terminie nieokreślonym) podpisanych skanów wspomnianych dokumentów drogą mailową – dopiero po otrzymaniu przez Administratora podpisanych skanów wypłata może zostać sfinalizowana.
 16. Administrator rozlicza się z Tłumaczem za zrealizowane tłumaczenia (na kwotę netto, czyli bez podatku VAT, po potrąceniu prowizji Administratora) na podstawie umowy zlecenia.
 17. Do końca lutego każdego roku, jeśli w poprzednim roku między Administratorem a Tłumaczem została zawarta umowa zlecenie w ramach serwisu GoodTranslate.pl, Administrator przesyła Tłumaczowi PIT-11. Tłumacz wyraża zgodę na przesłanie PIT-11 drogą elektroniczną.
 18. Powyższe nie obowiązuje w przypadku rozliczania się w oparciu o fakturę VAT dostarczoną przez firmę Tłumacza.
 19. Tłumacz przenosi prawa autorskie majątkowe do tłumaczenia na Administratora w chwili przesłania gotowego tłumaczenia przez Panel. Administrator dysponuje tymi prawami do chwili odrzucenia tłumaczenia przez Zleceniodawcę (wtedy prawa autorskie majątkowe do tłumaczenia przenoszone są na Tłumacza) lub do chwili zaakceptowania tłumaczenia przez Zleceniodawcę (wtedy prawa autorskie majątkowe do tłumaczenia są przenoszone na Zleceniodawcę).

Część IV – Reklamacje dotyczące funkcjonowania Panelu

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia reklamacji, jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości regulaminu bądź przepisów prawa, a także w przypadku gdy Użytkownikowi udzielono już wszelkich informacji w reklamowanej sprawie.
 4. Kontakt z Administratorem Serwisu, niebędący reklamacją, jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu  lub przy użyciu poczty e-mail na adres kontakt@goodtranslate.pl.

Część V – Program partnerski

 1. Istnieje możliwość podjęcia współpracy z Administratorem, w celu osiągania korzyści pieniężnych za spełnienie określonych warunków.
 2. Program partnerski polega na promowaniu przez Partnera usług Administratora w dowolny sposób, jednocześnie mając na celu zachęcenie potencjalnego Użytkownika do dokonania rejestracji (przy użyciu unikalnego linku referencyjnego, dzięki któremu Administrator przy użyciu infrastruktury technicznej jest w stanie jednoznacznie przypisać daną rejestrację do danego Partnera).
 3. Partner nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli nie będzie możliwości jednoznacznego przypisania danej rejestracji do niego. Aby uniknąć takich nieporozumień, należy korzystać ze wspomnianego linku referencyjnego.
 4. Aby podjąć współpracę, należy skorzystać z formularza rejestracyjnego (pp.GoodTranslate.pl).
 5. W celu śledzenia aktywności Partnera, musi on wykorzystywać link referencyjny (dostępny na jego koncie) i nakłaniać Użytkowników do kliknięcia w niego, a następnie (w ciągu 30 dni, korzystając z systemu cookies) Użytkownik musi zarejestrować się w Panelu.
 6. Partner za zarejestrowanie jednego zleceniodawcy z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 5% od każdej wpłaty poleconego Zleceniodawcy na konto Administratora,
 7. Partner za zarejestrowanie jednego Tłumacza z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 0,25 złotego, jeśli Tłumacz ten potwierdzi swój adres e-mail.
 8. Partner może również promować usługi Administratora wśród innych potencjalnych Partnerów. Partner za zarejestrowanie jednego poleconego Partnera z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni), otrzyma na swoje konto Partnera 10 złotych, jeśli polecony Partner ten pozyska co najmniej jednego Zleceniodawcę lub Tłumacza, który zarejestruje się w serwisie Administratora, jeśli użytkownik ten spełni warunki zawarte w punkcie 5. i 6. niniejszej sekcji.
 9. Próg wypłaty środków zgromadzonych na koncie Partnera to 100 złotych.
 10. Wypłata następuje w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia chęci wypłaty środków.
 11. Wypłacane środki stanowią całkowity koszt wynagrodzenia ponoszony przez Administratora na umowie zlecenie – od tej kwoty odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz ewentualne składki ZUS.
 12. Partner (po uprzednim zgromadzeniu na swoim koncie 100 złotych) może zlecić wypłatę środków na swoje konto bankowe.
 13. Administrator zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do realizacji Dzieła przez Partnera, w szczególności stronę Programu Partnerskiego oraz oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania działalności Partnera i w wypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości (np. własnoręczne zakładanie kont w celu uzyskania korzyści), zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Partnera.

Część VI – Odpowiedzialność i odstąpienie od usługi

 1. Zleceniodawca jako organizator Zlecenia odpowiada za kontrolę pracy Tłumaczy poprzez akceptowanie lub odrzucanie tłumaczeń przesłanych w ramach Zlecenia przez Tłumacza.
 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi. Rezygnacja może dotyczyć tylko tłumaczeń niewykonanych, odrzuconych lub niezaakceptowanych przez Zleceniodawcę w przypadku podania uzasadnionego powodu. Środki za niezrealizowaną usługę trafiają do portfela Zleceniodawcy, bez możliwości wypłaty.
 3. Nie można skorzystać z prawa do rezygnacji z usługi dotyczącej wykonania realizowanych lub zaakceptowanych przez Zleceniodawcę tłumaczeń.
 4. Administrator nie odpowiada za zlecenia wystawione przez Zleceniodawców ani za tłumaczenia dostarczone przez Tłumaczy. Wyłączną odpowiedzialność za jakość tłumaczeń ponosi Tłumacz je wykonujący.
 5. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.